Grow Farm
wool

Contamination – Do this to eliminate the risk / UNGCOLISEKO LOBOYA- YENZA OKU UKUCUTHA UMNGCIPHEKO

By Phumlani Sawula, NWGA Production Advisor

Contamination is one of the things that keeps on contributing as major factor and continues to drop our wool price, therefore I will highly recommend that farmers take some of these factors into consideration when classing their clip.

Ungcoliseko loboya yenye yezinto ezingunobangela kokwehla kwexabiso kwiintengiso, kwimarike apho kuye kuthengiswe khona uboya. Kungoko ke sibona kubalulekile ukulumnkisa amafama ngezinto ezingunobangela wolungcoliseko.

Bailing twines and polypropylene bags:

olu lolunye uhlobo lwezinto ezinomthelela kakhulu kungcoliseko loboya nesithi singamagosa sigxile ngamandla kwezizinto ndizibaluleyo ngasentla. Impazamo enkulu eyenziwa ngamafama kukufaka uboya kwiingxowa zombona/ umgubo nto leyo eyenza ukuba imisonto yengxowa isalele eboyeni ntoleyo ingunobangela wokuhla kwexabiso loboya kwimarike yoboya. Ukanti olunye uhlobo ekuye kufamaniseke ukuba lungumceli mngeni kakhulu ziintambo ezisetyenziswa ekubopheni amabhali nesiye sithande ukucebisa amafama ukuba angasisebenzisi kwiiShedi zawo khona ukuze ehlise olungcoliseko lungunobangela wokuhla kwexabiso eboyeni.

Painting and seeds:

 ipeyinti esetyenziswa ukunombola iigusha iyafumaneka kwiiCoporasi ezikhoyo kwiidoluphu esihlala kuzo kwaye zona kulula ukuhlambeka, kungoko sikugatya ngamandla ukusetyenziswa kwepeyinti yasendlini, uyakukhumbula kaloku mfama ipeyinti esetyenziswa endlini yakudibana noboya iye ingahlambeki ibangele omkhulu wona omanakalo yehlise ixabiso loboya bakho uzibone sele ufumana imali encinane, kwaye asiyikhuthazi kwaphela into yokunombola igusha emacaleni, kaloku mfama obona boya bubhatala kakhulu bobamacala yiyo lonto sikugxeka ngamandla ukunombola eboyeni. mafama nantsi enye into ekufanele ukuba siyithathele ingqalelo, kukufaka iigusha zethu emasimini/egadini emveni kokuba sivunile ilihlisa ngendlela engummangaliso ixabiso loboya, kuba kaloku umhlabangula,utshungu, ucadolo nayo yonke nje into eye ifumaneke emasimini iyangcolisa, ukhumbule kaloku mfama okokuba ayikho nanye into efunekayo eboyeni ingebubo uboya kuba ilungcoliseko eboyeni, kwaye kunyanzelekile sihlale silujongile maxa onke sehlise ukutsalelwa imali kungekho sidingo soko.

Kemp and Black wool:

Uboya oburholofu lolunye uhlobo oluye lungcolise uboya bethu kakhulu, ingakumbi kumafama asezilali apho kungekho zindlu zokusebenzela (shearing sheds) kwakunye nezixhobo zokusebenza ezifanelekileyo, kuloko siye sicebise okokuba mazichetywe mva, kuqale iigusha ezinoboya obufanelekileyo khona ukuze bungahlangani. Ngokwenza njalo siyakuba silwehlisile ungcoliseko loboya. Iigusha ezinoboya obumnyama ixabiso loboboya lincinane, naxa kunjalo imarike iyabuthenga kodwa kubalulekile ukuba uboya bazo bungahlangani nangempazo nobunye uboya, oluhloba lweegusha mazichetywe mva kuwo wonke umhlambi.         Iigusha ezivalelwa ebuhlanti ziye zibenoboya obungcolileyo kakhulu ingakumbi ngexesha apho sele kusina iimvula, kuloko kubalulekile ke mfama siqwalasele khona ukuze singavaleli eludakeni ingakumbi ngexesha lomchebo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *