Grow Farm

English: FARMERS, BEWARE OF THESE SUMMER PARASITES

By Asandile Rasmeni, NWGA, Production Advisor, Region 25       

In this article, the writer talks about parasites that are common in summer and the methods they should use to prevent flock losses.

XHOSA: IZIMUNGUNYA GAZI ZASEHLOTYENI AMAFAMA EKUMELE AZILUMKELE

Zimbini iindidi zezimungunya gazi ezimpahleni, zizimungunya gazi zangaphandle kunye nezimungunya gazi zangaphakathi.

Sizakuqala kwizimungunya gazi zangaphandle (External Parasites):

Zimbini iindidi zezimungunya gazi zangaphandle, ngamakhalane kunye neentwala.

Amakhalane: Umfama kunyanzelekile eyikhusele imfuyo yakhe kumakhalane (indlnga, umkhanzi kunye namanye). Zintathu iindlela zokukhusela isilwanyana kumakhalane; kukudipha (ngokuyiqubhisa), kukudipha (ngokuchathaza esikhumbeni), kunye nokutofa. Amakhalane anobungozi emfuyweni ngoba angakudalela izifo ezininzi ezifana ne Heart water, pink eye, ukudumba kwenkaba, umbathalala, uchwane kunye nezinye. Ezezifo zibangela umfama aphulukane nenzala empahleni yakhe.

iiNtwala: Zimbini iindidi zentwala ezigusheni, yintwala yeBhula (sheep scab) kunye nentwala ebomvu(Red lice). Ezintwala zombini zineempawu ezifanayo kodwa azithintelwa ngokufanayo. Intwala yebhula yona ifaka intloko yayo phantsi kwesikhumba ezi imfimfithe igazi khona ishiye incindi engalunganga. Nto leyo ibangela ukuthi igusha yakho iphulukane noboya. Intwala ebomvu yona itya ngaphezulu efeleni ide itye noboya ufike igusha yakho ngathi ichetyiwe. Zombini ke mfama ezintwala zidala ilahleko eboyeni (ukhumbule ukuba uboya yimali kuwe mfama). Intwala yebhula yona ungayithintela ngoku dipha okanye ngoku tofa. Intwala ebomvu yona ayithinteleki ngesitofa, ithintelwa ngoku dipha kuphela.

Izimungunya gazi zangaphakathi (Internal Parasites):

Lunye utshaba lwangaphakathi esilwanyaneni, zintshulube kwaye zininzi indidi zentsulube.

Kodwa ngeli ixesha lonyaka kubalulekile ukuba uzithathele ingqalelo ezi zilandelayo:

• Conical fluke worm, Liver Fluke worm, Wire worm; uzofika igusha yakho inenzenge (ilukuluku elilapha ngaphantsi kwemihlathi), kwaye izakuthyafa emvakoko ife. Kungenxa yokuthi ezi intshulube zona zincanca igazi esilwanyaneni. Uyakuthi uzibone ukuba zikhona esilwanyaneni ngokuthi uvule iinkophe zamehlo, ukuba ufike kubomvu okanye pink, logusha ayinazo. Kodwa uba ufike kumhlophe, khawuleza useze ngoba okulandelayo uzobona inzenge.

• Brown Stomach worm; oluhlobo lweentshulube zibangela ukurhada ezilwanyaneni. Urhudo lubangela ukunga thathi kweemazi, inkuzi yegusha ayizukuyiqabela (khwela) imazi erhudayo kwaye igusha erhudayo iyathyafa ngoba iphulukana namanzi emzimbheni ngokukhawuleza.

• Milk Tape Worm; olu uhlobo lwentshulube ulufumana kumatakane asancancayo. Wofika amatakane ebhukuxile eziswini ngathi atye kakhulu. Emva koko azakuthyafa emvakwethutyana afe.

• Nasal Bot; olu hlobo lwentshulube lunobungozi kakhulu epokothweni yomfama. Uyofika iigusha zinemikhunya engqindilili eluhlaza. Lemikhunya ibangela igusha ingakwazi ukujoja kakuhle. Iimazi zegusha ezinalemikhunya uyofika zingawafuni ukuwa ncancisa amatakane ngoba aziwazi. Khumbhula, imazi yegusha ayilazi itakane layo ngokulijonga, ilazi ngokulijoja. Ezizimunganya gazi zonke kubalulekile ukuba umfama azithathele ingqalelo kuba zingakubangela uphulukane namatakane okanye imazi zakho zingathathwa yinkunzi mfama.

Source: The National Woolgrowers’ Association of SA (NWGA) and Cape Wools SA (CWSA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *