Grow Farm

This is why it is better to sell wool on the formal market

XHOSA: KUBALULEKE NGANTONI UKUTHENGISA IMVELISO YOBOYA KUBATHENGI BOKWENENE

By XL Nyamela, NWGA Production Advisor

The importance of marketing wool through the formal market (auction) is a key component of prosperity. The involvement of stakeholders such as the National Woolgrowers’ Association of SA (NWGA), commercial breeders and government, who provides funding, to train and develop communal farmers to produce a quality product that is market ready for export is of critical importance to enhance the volume of the South African clip.

However, many farmers are challenged by the exploitation of wool speculators who buy their wool at low prices. With this article, the production advisor encourages communal farmers to take part in the formal wool market, which ensures good income and profit.

Iigusha zonke zombathiswe buboya kodwa ayizizo zonke iigusha zoboya, sinegusha ezidalelwe ukuvelisa uboya,inyama kunye namafele. Zonke ke ezigusha ekugqibeleni sifumana iinyama kuzo kongwahlukeneyo ngemveliso zazo.

UPHUHLISO LOBOYA

Njengombutho okhuthaza abafuyi basezilalini ukuphuhlisa imveliso yoboya,U Natioal wool growers Association edibene nekomiti zephondo bacela kuRhulumente wephondo kwisebe LeZolimo langoko(2004) ukungenelela ekuphuhliseni imihlambi ngokutshintshisa ngeenkunzi zegusha ukuze kuphucuke igazi-mfuza(genetic improvement). Lo nkqubo iyenzile inkqubela kakhulu kumafama ethu asezilalini anemihlambi edibana nabantu abafuye nje . Asemaninzi amafama angekangeni kulombutho anegusha ezihamba nje zingahoyekanga zisosulela ezinye ngebhula kuba bengalazi ixabiso loboya.

BUTHENGISWA NJANI UBOYA

Abafuyi sicela badibane kwindawo abahlala kuzo bazenzele umbutho wabafuyi beegusha kuphela ukuze bafundiswe ngendlela yokulawula umbutho lowo. Ngokwendawo zasezilalini sinawo amagosa akwaNWGA asebenza ncakasana ngegusha. Phambi kokuba buthengiswe uboya kufune buhlelwe ngokobunjani babo. Okokuqala iigusha uzihlela ungekazichebi ukuze uzazi zingaphi iigusha zoboya okanye ezinoboya.

Wakuqalisa ukucheba ubuhlela uboya ngokwendawo obusuka kuyo egusheni umzekelo uboya besisu bubekwa bodwa ngokufana kwabo(BP or CBP),uBoya Bomqolo nabo ubuhlula ngokufana kwabo(BKS1 BKS2 or BKS). Kuthatyathwa ubunzima boboya bomntu ngamnye ngokokuhlelwa kwabo bubhalwe phantsi ukuze budityaniswe ebhalini nobabanye abantu kodwa uboya obufanyo ngento yonke ukuze ibhali livalwe xa lisenza ubunzima obuphakathi ko120kgs -180kgs kuboya bomzimba(fleece wool). Bakuqgiba abafuyi ukuhlohla babiza isigadla esithutha uboya silayishe ubuya babo buye entengisweni eBhayi apho bufikela kwivenkile ezigcina uboya zilungiselela abathengi abasuka phesheya kwezilwandle. Ixabiso loboya lixelwa yimakethe nemveliso oyithumeleyo , baninzi abantu abalubonayo olushishino loboya njengendlela yokuphila nemali abayifumanayo iyabancedisa ekuphuhliseni imihlambi yabo ngokuzithengela iinkunzi bazenzele nemikhukhu yokuchebela xa bengekalufumani uncedo. Uboya buthengiswa ngenkqubo yokhuphiswano lwabathengi (auction system)

OONOVENI (SPECULATORS)

Abantu abahamba bethatha uboya babantu besithi bayabuthenga ngabakhuthuzi abayekiweyo bezihluthisa ngegazi labantu bethu, Kukho nabahamba bechebela abantu bathi musa ukubhatala baza kuthatha uboya bayakuqhatha abobantu bakwenza umalusi wabo, bonke uboya busiwa eBhayi nawe ungazisela uboya bakho ngokudibana nabanye abafuyi nichebe kunye nindibanise. Oonothenga abanakuze bakunike ixabiso lemakethe kuba nabo bajonge indzuzo.

XL Nyamela, NWGA Production Advisor

UNCEDAKALA NJANI

Kwidolophu nganye eMpuma Koloni kukho igosa elisebenzela u NWGA elinokukunceda uphume koludaka ukulo lokuqhatwa ngabantu ngemfuyo yakho. Sisebenzisana namagosa esebe lezolimo kunye namaqurhu anjongene nentengiso boya. Lixesha elinzima eli kubavelisi boya apho bohluthelwa iigusha ngamasela abuye aye kuqhekeza ezishedini ncedani mafama gadani iishedi nibe nenombolo zempolisa elinokuninceda xa efikile amasela kuba afika exhobile. Ndiniqwenelela ixesha elimnandi lentengiso neKrismesi emnandi nangona ixabiso libonakala beliqale ngexabiso eliphantsi

1 thought on “This is why it is better to sell wool on the formal market

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *